เอาระบบ Login ของ Laravel 5.0 มาปรับใช้งาน ตอนที่ 3 เพิ่ม field ใหม่