ติดตั้ง Laravel ไม่สำเร็จเนื่องจาก composer ไม่อัพเดท